Algemene Voorwaarden JIKX

 1. Algemeen, toepasselijkheid
  1. JIKX is een vennootschap onder firma, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1405 EK) Bussum aan de Regentesselaan 37, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57387966, Btw-identificatienummer NL 852 558673B01. JIKX is onder andere voor vragen te bereiken via het e-mailadres info@jikx.nl. Meer informatie over JIKX en de door haar geleverde producten is te vinden op de website www.jikx.nl.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   A. Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon 18 jaar of ouder, die een bestelling plaatst in de Webshop van JIKX.
   B. Content: (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op de Website en in het door JIKX toegezonden materiaal bevinden.
   C. Kleding: de via de Website door JIKX ter verkoop aangeboden artikelen waaronder op voorraad zijnde kleding.
   D. Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan JIKX de door Afnemer bestelde Kleding aan haar Afnemers levert.
   E. Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, die tevens hier zijn terug te vinden.
   F. Webshop: de door JIKX via haar Website geëxploiteerde Webshop.
   G. Website: de website www.jikx.nl.
  3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, al dan niet op afstand gesloten, tussen JIKX en iedere Afnemer die Kleding via de Webshop afneemt. Afnemer wordt geacht door plaatsing van een bestelling via de Webshop, deze Voorwaarden te accepteren.
  4. Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
  5. Kennelijke verschrijvingen en vergissingen op de Website, in de door JIKX verzonden e-mails en nieuwsbrieven dan wel in ander door haar vervaardigd promotiemateriaal zijn niet bindend voor JIKX. JIKX is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving.
  6. JIKX heeft het recht haar Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Dit zal gebeuren door het plaatsen van de aangepaste nieuwe Voorwaarden op de Website. De Afnemer dient om deze reden regelmatig de Voorwaarden te raadplegen.
  7. JIKX is bevoegd de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Afnemer.

 

 1.  Aanbiedingen, bevestiging en totstandkoming Overeenkomst

2.1    Alle op de Website door JIKX geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de Website vermeld. Een aanbieding vervalt indien de Kleding waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De in het winkelmandje geplaatste Kleding zijn niet gereserveerd en kunnen derhalve door andere Afnemers worden gekocht.

2.2     De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Kleding.

2.3    Nadat Afnemer een bestelling heeft geplaatst in de Webshop, verzendt JIKX een e-mail ter bevestiging van de bestelling met de gegevens van de bestelling. Na dit moment zal JIKX de bestelling en de betaling ervan nog dienen goed te keuren. Op het moment van verzending van de bestelde Kleding zal JIKX wederom een e-mail sturen. De Overeenkomst tussen JIKX en Afnemer komt pas tot stand wanneer debestelling daarvan via de Webshop door JIKX is goedgekeurd en uiteindelijk verzonden.

 1.  Goedkeuring bestelling en registratie

3.1    JIKX heeft het recht om een door Afnemer geplaatste bestelling te weigeren, bijvoorbeeld omdat geen toestemming tot betaling van het aankoopbedrag wordt gegeven, de aangeboden artikelen niet voldoet aan de kwaliteit die JIKX daaraan stelt of wanneer een artikel niet (meer) op voorraad is.

3.2    JIKX heeft tevens het recht om zonder opgave van redenen een bestelling te weigeren en derhalve niet goed te keuren.

3.3    Indien JIKX conform het bepaalde in artikel 3.1 of 3.2 een bestelling weigert dan wel een artikel uit haar Webshop verwijderd, ongeacht of dit artikel verkocht is, is JIKX tegenover Afnemer dan wel een derde niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

3.4    Afnemer dient om aankopen via de Webshop te doen zich te registreren. Daarbij dient Afnemer haar naam, telefoonnummer, afleveradres, e-mailadres en andere vereiste gegevens in te vullen. Afnemer garandeert dat dezeinformatie geldig en correct is. Bovendien garandeert Afnemer hierbij dat zij degene is waarnaar wordt verwezen in de verstrekte gegevens.

3.5    Alleen Afnemer die in het bezit is van een geldige bankrekening kunnen een bestelling via de Webshop plaatsen.

 

 1. Bepalingen met betrekking tot de aankoop van de Kleding

4.1    Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de Kleding, dient

Afnemer rekening te houden met het feit dat de kleuren op de Website kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Kleding worden de maten en/of afmetingen vermeld zoals op het label in de Kleding zijn vermeld dan wel door JIKX is gemeten. Bij twijfel kan Afnemer contact opnemen met JIKX via info@jikx.nl.

4.2        Bij aankoop van Kleding via de Webshop van JIKX, heeft Afnemer de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve de Kleding te retourneren gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Kleding door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Afnemer dient binnen voornoemd bedenktermijn aan JIKX te melden via info@jikx.nl gebruik te willen maken van haar recht de Kleding te retourneren.

4.3    Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met de geleverde Kleding, labels, codering en verpakking. Afnemer zal de Kleding slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de Kleding wenst te behouden. Indien Afnemer van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de Kleding met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking (incl. streepjescode en andere labels) aan JIKX retourneren, conform de door JIKX per e-mail verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Afnemer ongeacht de wijze van terugzending. Het door Afnemer betaalde bedrag (inclusief eventuele  verzendkosten) zal JIKX zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retouren terugbetalen. Indien de bestelling uit meerdere producten bestaat en Afnemer alle producten retourneert, dan heeft JIKX het recht de door haar in eerste instantie betaalde verzendkosten in rekening te brengen.

4.4    De te retourneren Kleding dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen afgeleverd te zijn bij JIKX, nadat Afnemer per e-mail heeft aangegeven, binnen de bedenktermijn van 14 dagen, de Kleding te willen retourneren.

 

 1. Leveringstermijnen, levering en verzendkosten

5.1     Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan JIKX via de Webshop kenbaar heeft gemaakt in het registratieproces.

5.2    Indien de bestelling op voorraad is zal JIKX de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na bestelling via de Webshop ter verzending aanbieden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Er wordt een verzendbevestiging gestuurd door JIKX aan Afnemer op het moment dat de Kleding toegezonden wordt. Als de bezorging met meer dan 10 dagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd omdat de bestelling (deels) niet op voorraad is, ontvangt Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval JIKX het door Afnemer betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontbinding, terug zal betalen.

5.3     Afnemer is verplicht de door JIKX geleverde Kleding af te nemen op het moment dat deze aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is JIKX gerechtigd de Kleding op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

5.4    JIKX behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan Afnemer te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

5.5     De bestelling wordt verzonden via een door JIKX aan te wijzen logisitieke dienstverlener, tegen een vergoeding van verzendkosten. In principe brengt JIKX geen verzend- en handlingkosten in rekening  voor leveringen binnen Nederland en West Europa. Indien Afnemer dat wenst, kan de bestelling verzekerd of aangetekend verstuurd worden. Dit dient Afnemer voorafgaande aan de bestelling van de Kleding aan JIKX Via info@jikx.nl kenbaar te maken.

5.6    De Afnemer dient na ontvangst van de Kleding deze zo spoedig mogelijk doch binnen 24 uur te controleren op kwaliteit, juistheid etc. Eventuele gebreken dienen binnen voornoemde termijn te worden teruggekoppeld aan info@jikx.nl. Indien de levering niet overeenstemt met de bestelling dan wel met hetgeen Afnemer daarvan mocht verwachten kan zij conform artikel 4 de Kleding binnen 14 dagen retourneren. Indien een klacht over dan wel een gebrek aan de Kleding zich nadien openbaart, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen met JIKX via info@jikx.nl. JIKX zal de klacht binnen 10 werkdagen afhandelen.

 

 1. Prijs, betaling en incassokosten

6.1     De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW en in principe exclusief verzendkosten (zie artikel 5.5).

6.2     Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt JIKX deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten
inclusief eventuele verzendkosten middels een e-mail aan Afnemer.

6.3    Betaling van de verschuldigde kosten geschiedt via directe betaling na de bestelling via Ideal of Paypal.

6.4    Verzending van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1           JIKX is slechts aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een

toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van JIKX. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende bestelling.

7.2            JIKX is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

7.3    JIKX aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken met Kleding door de logistieke dienstverlener.

7.4    JIKX is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. JIKX draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

 

 1. Overmacht

8.1           JIKX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

8.2     Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van JIKX gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van JIKX, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van JIKX, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. JIKX heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat JIKX haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3     JIKX kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

 1.         Intellectuele Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht en modelrecht, op de door JIKX ontworpen en aangeboden Kleding, Website, de Content (beeld en tekst op de Website) en al het door JIKX aan Afnemer geleverd materiaal, inclusief foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij JIKX, tenzij anders is aangegeven. JIKX heeft het merk JIKX geregistreerd als woord- en beeldmerk in de Benelux onder nummer 950965.

 

 1. Privacy & Cookiebeleid, Nieuwsbrief

10.1    JIKX zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van Afnemers verwerken in overeenstemming met het Privacy& Cookie Statement[link] van JIKX. Het Privacy en Cookiestatement is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. Afnemer verklaart kennis te hebben genomen van dit Privacy en Cookie Statement en daarmee akkoord te gaan.

10.2    JIKX maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de door JIKX gebruikte cookies is te vinden in de Cookie Verklaring van JIKX.

10.3    De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld aan het postbedrijf dat de Kleding aflevert).

10.4    Afnemer ontvangt de nieuwsbrief en eventuele andere mailings van JIKX. Afmelding van ontvangst hiervan kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan deze nieuwsbrief/mailings.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1    Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met JIKX is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2     Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn laatst gewijzigd 1 juni 2017
© 2014 – 2017 JIKX